Nieruchomość posiada szereg funkcji...

Każda nieruchomości posiada swoją wartość użytkową. Jest ona najczęściej obiektywnie mierzalna np. wielkością powierzchni użytkowej, ilością miejsc postojowych. Jednak podmiot zainteresowany daną nieruchomością przy ocenie jej przydatności kieruje się nie tylko obiektywnymi, ale również subiektywnymi przesłankami. Mimo tego, iż cechy konkretnej nieruchomości są obiektywne ich znaczenie dla różnych podmiotów nie jest takie samo. Walory użytkowe nieruchomości są oceniane w zależności od własnych preferencji. Dla przykładu wymarzoną lokalizacją dla starszych osób może być spokojne osiedle z dala od centrum miasta, ale dla osoby młodszej, aktywnej zawodowo taka lokalizacja najczęściej nie jest atrakcyjna. Tak więc oceny danej nieruchomości mogą być bardzo różne, aczkolwiek bazują na tym, że aktualnie lub potencjalnie w przyszłości może ona spełniać wiele funkcji, które decydują lub będą decydować o jej wartości użytkowej. Nieruchomość dzięki swojej wartości użytkowej może służyć wielu podmiotom, dlatego właśnie powinna być traktowana jako towar. Nawet jeśli właściciel użytkuje daną nieruchomość wyłącznie na własne potrzeby i nie jest ona przedmiotem obrotu, nieruchomość ta nie zatraca swojego towarowego charakteru, gdyż posiada ona wartość i w każdej chwili, zgodnie z wolą właściciela, może być włączona w ten obrót. Stanie się to przez ustanowienie oferty sprzedaży lub oferty wynajmu tejże nieruchomości. W wypadku wynajmu lub dzierżawy właściciel odnosi korzyści ekonomiczne z faktu posiadania własności nieruchomości, nie zaś z faktu zaspokajania swoich potrzeb dotyczących fizycznego użytkowania nieruchomości. Towarowy charakter nieruchomości, jej wysoka na ogół wartość oraz trwałość powodują, że oprócz najważniejszej, podstawowej funkcji wynikającej z samej istoty nieruchomości, czyli: zaspokajania popytu lub potrzeb na powierzchnie, spełniać może ona z powodzeniem jeszcze kilka innych funkcji .

Trwałość w miejscu i w czasie nieruchomości oraz najczęściej jej wysoka wartość sprawiają, iż jest ona bardzo dobrym zabezpieczeniem pożyczek i kredytów. Dlatego nieruchomość może pełnić funkcję zastawu. Księgi wieczyste nieruchomości, w których oprócz podstawowych informacji o nieruchomości można również zapisywać różnego rodzaju obciążenia na niej, są niezwykle przejrzystą formą wieloletniego poświadczenia takiego zobowiązania i obciążenia nim nieruchomości. Zasada jawności ksiąg wieczystych pozwala zainteresowanym inwestorom lub kredytodawcom zapoznanie się z treścią księgi wieczystej przed ewentualnym zakupem nieruchomości lub udzieleniem kredytu, bądź pożyczki.

Nieruchomość z uwagi na swój towarowy charakter może być przedmiotem dochodu dla właściciela. Często więc pełni funkcję dochodową. W związku z generalną wieloletnią tendencją wzrostu wartości nieruchomości, często jest ona traktowana jako sposób lokowania środków finansowych. Lokata taka jest traktowana jako bezpieczna, trwała i niejednokrotnie bardzo dochodowa. Czasem inwestowanie w nieruchomości ma charakter czysto spekulacyjny. Przykładem może tu być nabywanie gruntów rolnych, które w niedalekiej przyszłości w mniemaniu spekulanta mają zostać odrolnione. 

Z uwagi na to, iż nieruchomości stanowią majątek osób fizycznych i prawnych, a dodatkowo są stałe w miejscu i czasie wykorzystywane są w wielu państwach jako podstawa naliczenia podatku majątkowego. Najczęściej, tak jak to się dzieje w Polsce, podatek ten jest przychodem samorządu lokalnego. Możemy wyróżnić zatem kolejną funkcje nieruchomości, mianowicie funkcje fiskalną.

Bibliografia:
M. Bryx: Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa 2005
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006
H. Henzel: Inwestycje na rynku nieruchomości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2004
M. Bryx: Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006
K. Jajuga, T. Jajuga: Inwestycje, PWN, Warszawa 2006