W definicji różnych nieruchomość występuje niezmiennie jeden składnik, który decyduje o powstaniu tej kategorii. Tym składnikiem niezbędnym w definicji jest "grunt".

I tak:

 • nieruchomość gruntowa jest to grunt stanowiący .....
 • nieruchomość niezabudowana jest to grunt niezabudowany .....
 • nieruchomość zabudowana jest to grunt zabudowany budynkami, budowlami,
 • maszynami trwale z gruntem związanymi stanowiący.....
 • las jest to grunt o zwartej powierzchni .....
 • staw jest to płytkie naturalne lub sztuczne zagłębienie w ziemi (gruncie), wypełnione wodą stojącą lub przepływającą

Jak zawsze w naszym prawie tak i w tym przypadku występują wyjątki, kiedy przepisy szczególne zawarte w konkretnej ustawie mówią o odrębnym od gruntu przedmiocie własności. Tym wyjątkiem jest odrębna od gruntu własność lokali mieszkalnych i użytkowych. Mówimy wtedy o nieruchomości lokalowej. 
Przytoczone definicje nieruchomości
Kodeks cywilny1
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami2
Nieruchomość gruntowa jest to grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.
Ustawa o własności lokali3
Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.
Ustawa o lasach4
Las (nieruchomość leśna) jest to grunt:

 • o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) drzewami krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
  a) przeznaczony do produkcji leśnej lub 
  b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
  c) wpisany do rejestru zabytków
 • związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsce składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

KOMENTARZ:

 • mówiąc o nieruchomości nigdy nie możemy tracić z oczu gruntu,
 • w przypadkach szczególnych (lokale) również mamy powiązanie z gruntem. Z własnością lokalu wiąże się procentowy udział we własności gruntu pod budynkiem, taki sam, jaki jest udział w częściach wspólnych całej nieruchomości budynkowej tylko bez wskazania określonego kawałka ziemi,

Reasumując, pod pojęciem nieruchomości rozumieć będziemy grunt wraz ze wszystkimi częściami składowymi związanymi z gruntem w sposób trwały. Tylko w wyjątkowych szczególnych przypadkach budynek lub lokal w budynku wielolokalowym może stanowić odrębną nieruchomość. Dodać należy, iż pomimo odrębnej od gruntu nieruchomości np.: lokalowej jej zbycie zawsze będzie związane ze zbyciem związanej z nią części gruntu. 

Maszyny i urządzenia trwale z gruntem związane są to takie, które stanowią części składowe nieruchomości, lub są niezbędne do prawidłowego korzystania z nieruchomości, lub ich demontaż likwiduje trwale produkcyjną zdolność techniczną, a przy tym w sposób trwały zmienia (obniża) ich wartość. 1Ustawa Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 43 z 1964 r. z późniejszymi zmianami)
2Dz. U. Nr 115 z 1997 r.
3Dz. U. Nr 85 z 1994 r. z późniejszymi zmianami
4Dz. U. Nr 101 z 1991 r. z późniejszymi zmianami